In de Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie (VNSC) werken Vlaanderen en Nederland aan een veilig, toegankelijk en natuurlijk Schelde-estuarium. Die samenwerking werd geformaliseerd in een verdrag, dat elke vijf jaar wordt geëvalueerd. Het eerste evaluatierapport verscheen in 2013, vijf jaar na de inwerkingtreding van het verdrag. Dit jaar was de tweede evaluatie aan de beurt. Pantarein ondersteunde de redactie van het evaluatierapport.

Het Schelde-estuarium strekt zich uit over Vlaams en Nederlands grondgebied. Het is dan ook logisch dat Vlaanderen en Nederland moeten samenwerken om het estuarium te beheren. Die samenwerking wordt gestuurd vanuit de Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie (VNSC), waarin experts, beheerders en beleidsmakers uit beide regio’s intensief samenwerken. Het beheer is gestoeld op een aantal gemeenschappelijke doelstellingen: bescherming tegen overstromingen, optimale maritieme toegankelijkheid van de Scheldehavens, instandhouding van een gezond en dynamisch ecosysteem én het opzetten van gemeenschappelijk wetenschappelijk onderzoek.

Vijfjaarlijkse evaluatie

Elke vijf jaar wordt de werking van de VNSC geëvalueerd: hoe is de organisatiestructuur opgebouwd en hoe lopen de processen (ook met externe partners)? Heeft het onderzoek bijgedragen aan adviezen voor het beleid?

De prioritaire thema’s waarrond de afgelopen periode gewerkt is, zijn onder meer getijslag, natuur, waterverdeling, vertroebeling en langetermijnontwikkelingen morfologie. De factoren die het getij beïnvloeden worden in detail in kaart gebracht, nauw opgevolgd en in modellen gegoten om voorspellingen te doen. Ook moet het sedimentbeheer continu opgevolgd en bijgestuurd worden: waar gaan we het gebaggerde sediment storten om de veiligheid en de toegankelijkheid te optimaliseren, maar ook om natuurontwikkeling te stimuleren? Over al die zaken wordt op basis van onderzoek advies gegeven aan het beleid en de beheerders van het estuarium.

©2015 PANTAREIN
Martelarenlaan 9 | B-3150 Haacht | België